Kunskapsbas

Visa alla artiklar

Chattsupport

Starta chatt

E-postsupport

Skicka meddelande

Telefonsupport

Öppettider:
Mån - Fre (08:00 - 17:00)

Jörgen Pålsson, Kundtjänst

Kundnöjdhet

Allmänna villkor

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

1.Villkor
Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Svensk Bolagsförmedling AB (”Mr Company”) såvida inte villkoren ändras genom
skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

2.Definition
Med ”Mr Company” avses Svensk Bolagsförmedling AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556981-3669.
Mr Company erbjuder varken juridisk eller finansiell rådgivning. Med ”Uppdragsgivaren” avses i detta dokument den person eller instans
som beställer en tjänst eller vara från Mr Company.

3.Information om produkt / tjänst
Mr Company gör förbehåll för att det kan förekomma tryckfel på webbsidan, i kataloger eller annat marknadsföringsmaterial. Det är priset
som anges på orderbekräftelsen som gäller. Om en orderbekräftelse inte utfärdats, gäller priset som anges på fakturan. Mr Company gör
dessutom förbehåll för att tjänster/produkter kanske inte är tillgängliga och för att bilder kanske inte överensstämmer med
tjänstens/produktens verkliga utseende.

4.Beställning och orderns giltighet
Bindande beställning har ägt rum när uppdragsgivaren skickar beställningsformulär till Mr Company, när Uppdragsgivaren accepterar dessa
avtalsvillkor genom att kryssa för i ett elektroniskt formulär eller när Uppdragsgivaren gör en beställning per telefon. Beställningen är
bindande, även om Uppdragsgivaren inte har fyllt i alla nödvändiga formulär. Mr Company kommer att underrätta Uppdragsgivaren om
ytterligare information är nödvändig eller om den information Uppdragsgivaren har lämnat inte accepteras av myndigheterna i de länder
där registrering ska ske. Mr Company förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar utan orsak, och ska då betala tillbaka eventuella
betalningar från Uppdragsgivaren. Om tjänsten gäller nyregistrering av företag, ansvarar beställaren solidariskt med det nybildade
företaget. Om företaget inte färdigregistrerats ansvarar beställaren för alla förpliktelser enligt detta avtal. Beställaren ansvarar för alla
andra krav mot företaget från Mr Company, inklusive årligt uppföljningspaket.

5.Elektronisk post
Uppdragsgivaren accepterar att information och dokument, däribland alla fakturor, påminnelser och inkassovarsel, som rör ärendet lagras
elektroniskt – däribland som epost.

6.Leveranstid
Om parterna inte har avtalat tidpunkten för leverans av tjänsten och/eller produkten, ska Mr Company leverera tjänsten och/eller
produkten inom rimlig tid från det att beställningen gjorts. Från det att beställningen mottagits kommer tjänsten och/eller produkten
normalt att levereras inom 5-7 arbetsdagar. Om Mr Companys leverans av produkten förhindras, försvåras eller väsentligt fördyras på
grund av omständigheter som nämns i punkt 23, eller pga. förhållanden från kundens sida, förlängs tidpunkten för leverans i motsvarande
grad. Denna bestämmelse kan åberopas oavsett om denna särskilda omständighet inträffar före eller efter utgången av den avtalade
leveranstidpunkten. Mr Company avsäger sig allt ansvar för eventuella fel med uppskattade leveranstider och eventuell ekonomisk förlust
kunden kan göra till följd av förseningen eller utebliven leverans. Varken Mr Company, Mr Companys anställda eller Mr Companys
samarbetspartners och syster-/dotterföretag kan ge bindande garantier om registrering inom vissa tidsfrister eftersom behandlingstiden i
allt väsentligt beror på offentliga myndigheters behandling av registreringsanmälningar, ändringsanmälningar mm. Likaledes kan det
från samma grupp av personer inte ges bindande garantier om att vissa firmanamn är tillgängliga för registrering. Om en registrering
avvisas, ska Mr Company meddela Uppdragsgivaren detta. Uppdragsgivaren ska då välja ett nytt firmanamn och meddela detta till Mr
Company utan oskäligt dröjsmål. En beställning kan inte annulleras även om ett önskat firmanamn inte är tillgängligt. Under alla
omständigheter kan inte Mr Company, Mr Companys anställda eller Mr Companys samarbetspartners eller syster-/dotterföretag hållas
ansvariga om ett valt firmanamn strider mot tredjemans rättigheter.

7.Korrekt information
Uppdragsgivaren förpliktar sig att ge Mr Company all relevant information i ärendet – och att hålla sådan information uppdaterad. Detta
gäller också Uppdragsgivarens egen kontaktinformation. Likaledes ska Uppdragsgivaren varsko Mr Company om alla aktuella frister. Om Mr
Company till följd av att Uppdragsgivaren inte uppfyller skyldigheterna på denna punkt, påförs ansvar mot tredjeman eller andra former av
kostnader, bär Uppdragsgivaren ansvar för dessa.Uppdragsgivaren förpliktar sig att varsko Mr Company om alla ändringar av styrelsens
sammansättning, ändringar när det gäller ägarskap eller verksamhet samt andra ändringar av betydelse för uppdragets utförande.
Uppdragsgivaren åtar sig också att säkerställa att Mr Company alltid har en uppdaterad e-införstådd med att Mr Company endast är skyldig
att skicka meddelanden, varsel, faktura och andra ärenden via epost. Uppdragsgivaren ska fylla i alla formulär efter bästa förmåga och
ansvara för att all information som ges är korrekt. Uppdragsgivaren är införstådd med, och har satt sig in i, det personliga ansvar som kan
åvila aktionärer och medlemmar i företagets styrelse och råd samt andra roller för företaget, både enligt Svensk och utländsk rättsskipning.

8.Pris / Moms
Alla priser anges exklusive moms. En rad faktorer avgör vilken moms-/VAT-sats som tillämpas, bl.a. var kunden befinner sig någonstans.
Beräkning av moms/VAT specificeras på faktura, och satser framgår av egen översikt. Mr Companys priser framgår på webbsidan eller i
prislista. Webbsidan uppdateras regelbundet. Priset som anges ska inte anses som ett bindande erbjudande från Mr Companys sida. Mr
Company förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna.

9.Betalning
Tjänsten ska förskottsbetalas i enlighet med gällande priser som fastsatts av Mr Company. Om en beställning inte betalas, eller om en
betalning med kort, check eller betalning på annat sätt, hålls tillbaka av betalningsförmedlare eller av andra orsaker inte korrekt utbetalas
till Mr Company, är beställningen likafullt bindande för Uppdragsgivaren. Korrekt betalning ska i dessa fall ske omedelbart. Offentliga
avgifter vid registrering av företag i Sverige, faktureras Uppdragsgivaren eller det registrerade företaget direkt av myndigheterna, och är
inte inkluderat i det angivna priset. Mr Company och Mr Companys samarbetspartners eller syster-/dotterföretag kan fakturera extra för
eventuella möten med Uppdragsgivaren och för särskilda formulär, dokument eller annat extraordinärt arbete som Uppdragsgivaren
önskar få utfört och som inte normalt är inkluderat. Likaledes kan det faktureras extra för större mängder kopior, budförsändelser efter
avtal med Uppdragsgivaren och andra extraordinära omkostnader. Eventuell extra fakturering ska meddelas Uppdragsgivaren i förväg. Årlig
avgift för uppföljning betalas av Uppdragsgivaren vid förfall efter att faktura skickats. All fakturering för årlig uppföljning sker med 7 dagars
förfall. Vid betalning via faktura på vår hemsida samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt
personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i
folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid
försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning
överlämnas fakturan till inkasso. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en
kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

10.Reklamation
Reklamationer på Mr Companys fakturor måste ske före förfall. Senare reklamationer skal anses som för sent framställda och bortfaller.
11.Uppdragsgivarens verksamhet
Uppdragsgivaren bekräftar att företaget inte ska användas för otillåtna ändamål. Uppdragsgivaren är införstådd med att Mr Company, Mr
Companys anställda och Mr Companys samarbetspartners eller syster-/dotterföretag, kan ha skyldighet enligt lag att anmäla misstanke om
penningtvätt och vissa andra allvarliga lagbrott.

12.Company secretary
Om avtalet innefattar att Mr Company anskaffar Company Secretary, ska antingen Mr Company själv stå som Company Secretary, eller ge
detta uppdrag till en samarbetspartner eller ett syster-/dotterföretag. Om avtalet omfattar Company Secretary-tjänster eller motsvarande
uppföljningstjänster, ska Mr Company eller Mr Companys samarbetpartners eller syster-/dotterföretag, säkerställa att det för företaget
inlämnas Annual Returns och Accounts (dormant) till Companies House, samt ett non-trading notification till Inland Revenue. Andra
uppgifter och skyldigheter omfattas inte av uppföljningsavtalet såvida inte annat skriftligt avtalats. Klienten ansvarar under alla
omständigheter själv för alla avgifter. Mr Company kan när som helst säga upp avtalet utan att ange orsak och ska då återbetala en
proportionerlig del av fakturerat belopp för det år avtalet sägs upp. Utan krav på återbetalning har Mr Company och Mr Companys
samarbetspartners eller syster-/dotterföretag rätt att avsluta leverans av registrerad kontorsadress eller sekreterartjänster med
ögonblicklig verkan om Uppdragsgivareninnan angiven frist inte ger information som är nödvändig för att utföra uppdraget, inte lämnar
information eller dokument som i övrigt krävs av offentlig myndighet, inte lojalt medverkar till utförandet av uppdraget eller om
Uppdragsgivaren efter Mr Company eller Mr Companys samarbetspartners bedömning är involverad i verksamhet som strider mot lag eller
ärbarhet.Tjänster som nämns i denna bestämmelse, förutsätter att Uppdragsgivaren inte har verksamhet i England eller verksamhet som
av andra orsaker ska meddelas eller rapporteras till engelska myndigheter. Uppdragsgivaren ska omedelbart meddela Mr Company om
detta villkor inte längre är uppfyllt.Om Uppdragsgivaren önskar bistånd till uppföljning och ändringar i England utöver det ovanstående,
avtalas detta särskilt mellan parterna. Mr Company förpliktar sig att utföra uppdrag i denna bestämmelse inom de frister engelska
myndigheter har satt upp. Om Uppdragsgivarens signatur eller godkännande krävs, förpliktar sig Mr Company att vända sig till
Uppdragsgivaren för sådan signatur eller godkännande inom samma frist, och ansvarar i övrigt inte för punktlig inlämning.Uppdragsgivaren
ger Mr Company obegränsad fullmakt att leverera årlig avkastning baserad på den information som Uppdragsgivaren har gett Mr Company
till varje tid och att leverera dormant accounts till Inland Revenue. Uppdragsgivaren är införstådd med att han av Inland Revenue kan bli
ålagd att lämna in en kopia av sin svenska bokföring och bostadsintyg från svenska skattejämkningsmyndigheter. Mr Company förmedlar
sådana förfrågningar vidare till Uppdragsgivaren och har skapat enkla onlinebaserade system som Uppdragsgivaren kan använda.

13.Elektroniska formulär
Uppdragsgivaren godkänner att Mr Company kan skicka in alla formulär elektroniskt, även formulär som Uppdragsgivaren ger Mr Company
i pappersformat, förutsatt att engelska myndigheter godtar att respektive formulär skickas in elektroniskt.
14.Försäljningspant/Förbehåll om äganderätt
Mr Company behåller äganderätten till tjänsterna/varorna, däribland alla företagspapper, samt aktier i upprättat (upprättade) företag tills
köpesumman betalats i sin helhet, med tillägg av eventuella räntor och omkostnader med hänsyn till lagen om försäljningspant . Fram tills
dess att äganderätten har överlåtits är kunden skyldig att behandla produkten varsamt och inte ändra, sälja, låna ut eller förfoga över
produkten på annat sätt utan Mr Companys skriftliga tillstånd.

15.Tolkning av avtalet
Om en del av detta avtal förklaras ogiltigt eller ogenomförbart med hänsyn till gällande lagstiftning, ska den ogiltiga eller ogenomförbara
bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, genomförbar bestämmelse som i största möjliga grad motsvarar avsikten med den
ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet kommer att fortsätta gälla. Punktrubrikerna i avtalet används uteslutande för parternas
bekvämlighet och har ingen rättslig eller kontraktsmässig betydelse.
16.Avtalets varaktighet
Avtal om uppföljning, avtal om att anskaffa Company Secretary, samt avtal om adresstjänster, löper ett år från det att avtalet ingås.
Därefter förnyas avtalet automatiskt till gällande pris för ytterligare ett år i taget fram tills dess det sägs upp.

17.Överlåtelse av uppdragstagarens förpliktelser och rättigheter
Vid förnyelse av avtal i enlighet med p. 16 i aktuella allmänna villkor, övergår samtliga Mr Companys förpliktelser och rättigheter enligt
ursprungligt avtal mellan uppdragsgivaren och Mr Company till Scandinavian Business Solutions Limited varmed Scandinavian Business
Solutions Limited – efter övergången – är att betraktas som avtalspart gentemot uppdragsgivaren.

18.Överlåtelse av fordran
Om uppdragsgivaren efter förnyelse av avtal i enlighet med p. 16 och 17 i aktuella allmänna villkor, inte fullgör sina förpliktelser i enlighet
med avtalets villkor, äger Mr Company rätt att överta samtliga fordringar som Scandinavian Business Solutions Limited har mot aktuell
uppdragsgivare. Mr Company och Scandinavian Business Solutions Limited är inte förpliktade att underrätta uppdragsgivaren om
Mr Companys övertagande av fordran.

19.Uppsägning
Uppsägning av avtalet måste ske skriftligt och senast 60 dagar innan avtalsperioden löper ut. Om uppsägning inte görs inom tidsfristen
kommer avtalet att löpa för en ny avtalsperiod och uppdragsgivaren är skyldig att betala för en ny uppföljning.

20.Automatisk dragning av kort
Uppdragsgivaren betalar tjänster med debet eller kreditkort och samtycker till att Mr Company automatiskt belastar kortet för
efterföljande perioder fram tills dess att avtalet sägs upp. Samma kort som användes vid förstagångsbeställningen kommer att
belastas såvida inte kunden skriftligt har begärt att ett nytt kort ska belastas.

21.Överlåtelse
Mr Company kan överlåta detta avtal, helt eller delvis, när som helst, med eller utan förhandsmeddelande till kunden. Kunden har inte rätt
att överlåta detta avtal utan skriftligt samtycke från Mr Company.

22.Ansvar och ersättningsskyldighet
Uppdragsgivaren förpliktar sig att hålla Mr Company, Mr Companys anställda och Mr Companys samarbetspartners och syster-
/dotterföretag skadeslösa, även gentemot tredjeman, för alla skador och förluster i samband med utförande av tjänster och/eller
som uppstår genom att tjänsterna inte kan utföras. Där detta avtal inkluderar adresstjänster i England, åtar sig Mr Company att sätta upp
sådan adress genom en Chartered Secretary eller annat företag eller person som framstår som seriösa och kan visa upp betryggande
referenser. Utöver denna förpliktelse har Mr Company inget ansvar för utförandet av adresstjänsterna. Postadressen gäller endast post
från engelska myndigheter och Mr Company har tillgång till att makulera eller returnera annan post. Mr Company har dessutom tillgång till
att öppna all post för att hantera denna som Company Secretary eller öppna och vidarebefordra denna som led i en adresstjänst
elektroniskt eller per post. Mr Company har inget ansvar för ekonomiska förluster som påförs kunden såsom utebliven vinst, förväntad
besparing, inkomstförlust, förlust av anseende, eller förluster till följd av ändringar i svensk eller engelsk lagstiftning till följd av att beslut
fattats av förvaltningsorgan eller domstol, löpande vite, skada på annan egendom förorsakad av tjänstens/produktens egenskaper eller
andra indirekta skador, även om Mr Company görs uppmärksam på möjligheten av att sådan skada kan uppstå.
Om avtalet omfattar bistånd till företagsrättsliga ändringar, däribland ändringar av aktionärer, styrelse, adress och varje annan ändring av
företagets status eller ägarskap, förpliktar sig Uppdragsgivaren att hålla Mr Company och Mr Companys anställda och samarbetspartners,
skadeslösa.Kundens eventuella krav på avdrag på köpesumman och Mr Companys ansvar för skada enligt detta avtal begränsas till
sammanlagt 50 % av avtalad köpesumma för den enskilda tjänsten/produkten, såvida inte Mr Company gjort sig skyldig till grov
oaktsamhet då ansvar begränsas till SEK 20 000.Där uppdraget omfattar bistånd till s.k. ”striking-off” (enkel radering av företag) i England,
har Uppdragsgivaren särskilt uppmärksammats på de särskilda problemställningar förenade med detta och att Uppdragsgivaren avsäger sig
allt ansvar för eventuella förluster.

23.Näringsköp
Uppdragsgivaren är införstådd med att alla tjänster som levereras av Mr Company är att betrakta som näringsköp och att särskilda
bestämmelser för konsumentköp således inte kommer till användning.

24.Tystnadsplikt
Mr Company har tystnadsplikt om alla förhållanden hos Uppdragsgivaren av konfidentiell eller känslig natur. Tystnadsplikten gäller anställda och andra som uppträder på Mr Companys vägnar i samband med avtalets genomförande. Tystnadsplikten gäller under uppdragets genomförande och efter att uppdraget fullföljts. Tystnadsplikten gäller inte där Mr Company är ålagd att ge information enligt
lag eller vid giltig åtgärd från offentlig myndighet.

25. Undantagsbestämmelser
Mr Company ansvarar inte för följder som beror på offentliga bestämmelser, strejk, lockout, krig eller andra omständigheter utanför Mr Companys kontroll.

26. Tryckfel
Mr Company reserverar sig för eventuella tryckfel på webbsidor, broschyrer och i annat material.

27.Driftställe
Uppdragsgivaren är införstådd med att Mr Company är ett företag registrerat i Sverige, med ledningen i och utanför Sverige och
verksamhet från fast svenskt driftställe.

28.Tvister
Tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar. Tvister som kan uppstå hör under de ordinarie domstolarna, med Sverige som
jurisdiktion. Alla tvister som kan uppstå ska bedömas i enlighet med Svensk lagstiftning.
 

 

Ladda ned som PDF:

Ladda ned villkoren som PDF-fil

Ring oss

08-123 503 30